06 ธันวาคม 2551

4. ขั้นตอนการสร้าง Blog และกิจกรรมประกอบการบรรยาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. การสร้าง Blog เพื่อเผยแพร่สารสนเทศทางดนตรี

Blog หรือ Weblog

คือ หน้าเว็บที่ใช้เป็นที่แสดงความคิดเห็น เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือเป็นบันทึกส่วนตัวของเราเอง ที่เราต้องการเผยแพร่ให้สาธารณชนบนอินเตอร์เน็ต สามารถเข้ามาเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็นต่อบทความ หรือเรื่องราวที่เรานำขึ้นเผยแพร่ ทำให้เราได้รับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่มีผู้สนใจเรื่องเดียวกัน
ปัจจุบัน มีเว็บไซต์จำนวนหลายล้านบนอินเตอร์เน็ต ที่ให้บริการเนื้อที่บนเว็บไซต์ของตนเอง ให้สาธารณชน เข้ามาสร้าง Blog เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความคิด และสารสนเทศทุกประเภท มีความแตกต่างจาก การเขียน Diary ส่วนตัวเล็กน้อย ตรงที่ เนื้อหาสาระ ที่นำเสนอบน Blog มักเป็นสารสนเทศเชิงวิชาการ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล มักจะเสนอข่าวสาร ความรู้ มากกว่า Diary ที่เป็นการนำเสนอ เรื่องราวส่วนตัว และเน้นเรื่องของความบันเทิงเริงรมย์เฉพาะกลุ่ม

เว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีสำหรับเขียน Blog ซึ่งเป็นที่นิยมได้ แก่
http://spaces.live.com
http://www.sanook.com
http://www.manager.com
http://www.hunsa.com
http://www.exteen.com
http://www.storythai.com
http://bloggang.com
http://www.blogger.com

04 ธันวาคม 2551

2. วิชา 2001513 การจัดการสารสนเทศดนตรี (Music Information Management)

ชื่อวิชา : การจัดการสารสนเทศดนตรี (Music Information Mangament)
รหัสวิชา : 2001513 หน่วยกิต : (3-0-6)
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี ( piamsuk@gmail.com)
(อาจารย์พิเศษ: สังกัดสำนักหอสมุดกลาง มศว)
สาขาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
ระบบข้อมูล และการจัดการข้อมูลทางดนตรี การใช้สารสนเทศทางดนตรีอย่างเป็นระบบ การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศทางดนตรี รวมถึงการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดนตรี เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กรทางดนตรี

จุดมุ่งหมาย (Objectives)
1. เพื่อให้เข้าใจความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของสารสนเทศดนตรี
2. เพื่อให้ทราบประเภท รูปแบบ และแหล่งให้บริการสารสนเทศดนตรี
3. เพื่อให้เข้าใจ มีทักษะวิธีการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศทางสารสนเทศ

สังเขปหัวข้อเนื้อหาวิชา (Course Outline)
1. ทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรี
2. องค์กร/ แหล่งสารสนเทศทางดนตรี
3. วรรณกรรมวิจัยสาขาดนตรี
4. การสืบค้น / ค้นคืนสารสนเทศดนตรี
5. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ทางดนตรี

แผนการสอนวิชา 2001513 การจัดการสารสนเทศดนตรี (3 หน่วยกิต)

1. ทรัพยากรสารสนเทศทางดนตรี (วรรณกรรมทางดนตรี) (15 พ.ย. 2551)
- ประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ
– ลักษณะ / รูปแบบ / เนื้อหา / ประเภท

2. องค์กร หน่วยงาน และแหล่งสารสนเทศทางดนตรี (15 พ.ย. 2551)
- ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศ
- การให้บริการสารสนเทศ
- เว็บไซต์หน่วยงาน (Google Search)

3. การสืบค้น / การค้นคืนสารสนเทศทางดนตรี (1) (22 พ.ย. 2551)
- Library catalogs (OPAC) for Printed materials.
- OPAC of Music College Library in Thailand.

4. การสืบค้น / การค้นคืนวรรณกรรมวิจัยสาขาดนตรี (29 พ.ย. 2551)
- TDC ของ สกอ. (วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยไทย)
- Proquest. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

5. การสืบค้น / การค้นคืนสารสนเทศทางดนตรี (2) (6 ธ.ค. 2551)
- EBSCO : Academic Search Complete.
- H.W. Wilson.
- Websites searching on Internet for e-documents.
- Music information from Music Library, for A-V materials.
- Google Scholar Search ค้นหาบทความวิชาการออนไลน์

6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ด้านดนตรี (13 ธ.ค. 2551)
- Web sites.
- Music Blog.
- etc.

1. Welcome to SWU Libraries